logo

เข้าระบบ
Username:
Password:
Forgotten password?

ข่าวสาร


ร้านที่ได้รับความนิยม

คู่มือเรียน เขียนโปรแกรม Python (ภาคปฏิบัติ)
(0 Reviews)


ผู้เขียน :  โชติพันธุ์ หล่อเลิศสุนทร
ISBN  : 9786167502052
จำนวน : 328 หน้า

ภาษา Python นั้นมีโครงสร้างของภาษาไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย รูปแบบของคำสั่งง่ายเหมือนภาษา BASIC การกำหนดชนิดของตัวแปรและใช้งาน 
ทำได้ด้วยวิธีง่ายๆ ตัวภาษามีความยืดหยุ่นสูง และมีคำสั่งในการจัดการกับข้อความ และไฟล์ข้อความ (Text File) ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งมีการรวมเอาส่วนดีของภาษาต่างๆ เข้ามาไว้ด้วยกัน หนังสือ "คู่มือเรียน เขียนโปรแกรม Python (ภาคปฏิบัติ)" เล่มนี้ จึงเขียนขึ้นเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นให้ผู้สนใจการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python ได้ศึกษาตั้งแต่คำสั่งพื้นฐานจนถึงการเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูล โดยเน้นที่การเรียนรู้เชิงปฏิบัติ มีการอธิบายตัวอย่างโปรแกรมอย่างละเอียด ผู้อ่านสามารถทดลองพิมพ์คำสั่งเพื่อให้เห็นการทำงานและสร้างความเข้าใจไปพร้อมกัน ซึ่งจะทำให้เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

สารบัญ
บทที่ 1 ประโยชน์จาการใช้งาน python 
บทที่ 2 โครงสร้างและลักษณะการเขียนโปรแกรม 
บทที่ 3 รู้จักกับการใช้ตัวแปรของ python 
บทที่ 4 การตรวจสอบเงื่อนไข 
บทที่ 5 คำสั่งการรวนทำซ้ำ 
บทที่ 6 การสร้างโพรซีเจอร์ 
บทที่ 7 การจัดการกับปัญหา 
บทที่ 8 pyton กับการเชื่อมต่อฐานข้อมูล


Price:  ฿325.00 

Share |


Click here to go back to the product category