logo

เข้าระบบ
Username:
Password:
Forgotten password?

ข่าวสาร


ร้านที่ได้รับความนิยม

กริยา 3 ช่อง
(0 Reviews)


ผู้เขียน : ฝ่ายตำราวิชาการ
ISBN  : 9789741386680
จำนวน : 96 หน้า

หนังสือเล็ก ๆ เล่มนี้ ได้บรรจุคำศัพท์ และยังช่วยให้คุณผู้อ่านได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Verb กริยา 3 ช่อง หลักการผันรูปกริยาปกติ กริยาพิเศษ และตารางรวมกริยา 3 ช่อง เพื่อให้นักเรียน รวมทั้งผู้สนใจทั่วไปได้ใช้เป็นคู่มือในการท่องจำคำศัพท์โดยผ่านรูปภาพเพื่อให้ง่ายและสะดวกแก่การจดจำยิ่งขึ้น

สารบัญ
- Verb คืออะไร 
- ชนิดของ Verb 
- กริยา 3 ช่อง คืออะไร? 
- กริยาปกติ (Regular verbs) 
- หลักการผันรูปกริยาแบบปกติ 
- กริยาพิเศษ (irregular verbs) 
- ตารางรวมกริยา 3 ช่อง 
- Tip คำศัพท์


Price:  ฿19.00 

Share |


Click here to go back to the product category