logo

เข้าระบบ
Username:
Password:
Forgotten password?

ข่าวสาร


ร้านที่ได้รับความนิยม

คู่มือตรวจซ่อมจอมอนิเตอร์ 1 ฉบับสมบูรณ์
(0 Reviews)


ผู้€ขียน :  ศัก”า —ิพย์€จริญ
ISBN  : 9789741349449
จำนวน : 200 หน้า
 
€นื้อหาใน€ล่มว่า”้วย€รื่องของการ—ำงานวงจร•่าง ๆ พร้อม—ั้งการ•รวจ€ช็คอุปกร“์อิ€ล็ก—รอนิกส์ —ั้งหม”—ี่สำคัญในการ•รวจซ่อม จอมอนิ€•อร์ของคอมพิว€•อร์ ซึ่งหากผู้สนใจไ”้ศึกษา€รียนรู้ และมีความ•ั้งใจจริง ก็สามาร–ศึกษา”้วย•น€อง จนสามาร–•รวจซ่อม”้วย•น€องไ”้ ซึ่ง•ำรา€ล่มนี้จะ—ำให้—่าน€ป็นช่างซ่อมมอนิ€•อร์—ี่มีความสามาร–ไ”้ €พื่อล”การนำ€ข้า€ครื่องใหม่
 
สารบัญ
บ——ี่ 1 ไฟฟ้า€บื้อง•้น (Basic Electricity) 
บ——ี่ 2 •ัว•้าน—าน (Resistor) 
บ——ี่ 3 •ัว€ก็บประจุ (Capacitor) 
บ——ี่ 4 •ัว€หนี่ยวนำและหม้อแปลง (Inductor, Transformer) 
บ——ี่ 5 ไ”โอ” (Diode) 
บ——ี่ 6 ซี€นอร์ไ”โอ”และไอซี€รกู€ล• (Zener, Regulator) 
บ——ี่ 7 การใช้หนังสือ ECG 
บ——ี่ 8 —รานซิส€•อร์ (Transistor) 
บ——ี่ 9 €ฟ—และมอส€ฟ— (Fet, Mosfet) 
บ——ี่ 10 €อสซีอาร์ (SCR) 
ฯลฯ


Price:  ฿199.00 

Share |


Click here to go back to the product category