logo

เข้าระบบ
Username:
Password:
Forgotten password?

ข่าวสาร


ร้านที่ได้รับความนิยม

คู่มือการตรวจซ่อมปรินท์เตอร์ ล.3 ฉ.ซ่อมปรินท์เตอร์ขั้นสูง
(0 Reviews)


ผู้€ขียน :  ศัก”า —ิพย์€จริญ
ISBN  : 9789749335895
จำนวน : 199 หน้า
 
หนังสือคู่มือการ•รวจซ่อมปริน—์€•อร์ 3 นี้ ไ”้รวบรวม€นื้อหา€กี่ยวกับปริน—์€•อร์ •ั้งแ•่€ริ่ม•้นจน–ึงการ–อ” €“ ประกอบ การวิ€คราะห์ปัญหา หรือว่า 
การหาสา€ห•ุของอาการ€สีย•่าง ๆ รวม—ั้งอธิบายขั้น•อนในการ•รวจซ่อมอย่างละ€อีย” อย่าง€ป็นขั้น•อนพร้อม าพประกอบอย่างละ€อีย”ชั”€จน—ุกขั้น•อน ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านสามาร–ศึกษาและนำไปปฏิบั•ิ”้วย•น€องไ”้
 
สารบัญ
บ—€รียน—ี่ 1 การ—ำงานของส่วน•่างๆ ใน€ครื่องรุ่น Laser Jet1 100 
บ—€รียน—ี่ 2 การ–อ”-ประกอบ€ครื่องรุ่น Laser Jet1 100 
บ—€รียน—ี่ 3 การ•รวจซ่อมอาการ€สียจริง 
บ—€รียน—ี่ 4 การซ่อม€ครื่องพิมพ์แบบหัว€ข็ม 
บ—€รียน—ี่ 5 การซ่อม าคจ่ายไฟ 
บ—€รียน—ี่ 6 การ•รวจซ่อมหัว€ข็ม 
บ—€รียน—ี่ 7 €ครื่องพิมพ์แบบอิงค์€จ•


Price:  ฿259.00 

Share |


Click here to go back to the product category