logo

เข้าระบบ
Username:
Password:
Forgotten password?

ข่าวสาร


ร้านที่ได้รับความนิยม

เคมีสิ่งแวดล้อม : Environmental Chemistry
(0 Reviews)


ผู้เขียน : พูลสุข โพธิรักขิต - ปรัชญานุสรณ์, ผศ.ดร. ISBN : 9789747808520 จำนวน : 176 หน้า หนังสือเคมีสิ่งแวดล้อมเล่มนี้แบ่งการศึกษาสิ่งแวดล้อมเป็น 3 ภาคส่วนคือ ธรณีภาค อุทกภาค บรรยากาศ และในสภาพการณ์ปัจจุบันที่ปัญหาพลังงานและปัญหาสิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกขณะจึงมีเนื้อหาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพลังงานแหล่งที่มาและการนำลังงานไปใช้ประโยชน์รวมทั้งพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆนอกจากนี้จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศโลกจึงได้ใส่เรื่องราวของปรากฏการณ์ทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตไว้เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาและเข้าใจสาเหตุที่ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์เหล่านั้น หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาเคมีสิ่งแวดล้อมการจัดการสิ่งแวดล้อมมลภาวะสิ่งแวดล้อมพลังงานธ ตลอดเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้มีความเข้าใจพื้นฐานทางเคมีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอันจะนำไปสู่ความเข้าใจในการเรียนวิชาที่เกี่ยวเนื่องกับด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป สารบัญ บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานทางเคมี (Basic chemistry) บทที่ 2 เคมีสิ่งแวดล้อม (Environmental chemistry) บทที่ 3 เคมีบรรยากาศ (Atmospheric chemistry) บทที่ 4 เคมีของแหล่งน้ำ (Aquatic chemistry) บทที่ 5 เคมีดิน (Soil chemistry) บทที่ 6 พลังงานและสิ่งแวดล้อม (Energy and environment) บทที่ 7 ปรากฏการณ์ทางสิ่งแวดล้อม


Price:  ฿180.00 

Share |


Click here to go back to the product category