logo

เข้าระบบ
Username:
Password:
Forgotten password?

ข่าวสาร


ร้านที่ได้รับความนิยม

E-Marketing การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
(0 Reviews)


ผู้เขียน :  อิทธิวัฒน์ รัตนพองบู่
ISBN  : 9786167119472
จำนวน : 256 หน้า

"E-Marketing การตลาดอิเล็กทรอนิกส์" เล่มนี้ นำเสนอความรู้ทางด้านการทำการตลาดออนไลน์อย่างเป็นระบบ โดยแนะนำรูปแบบและเครื่องมือในการทำธุรกิจผ่านอินเทอรเน็ตลักษณะต่างๆ อย่างเช่น การทำธุรกิจกับ eBay ความรู้เกี่ยวกับระบบชำระเงิน PayPal กลยุทธ์ Search Engine Marketing ที่ทำให้เว็บไซต์อยู่ในอันดับต้นๆ ของผลลัพธ์ในการค้นหาข้อมูล วิธีเชื่อมโยงข้อมูลใน Facebook เข้ากับเว็บไซต์อื่นๆ วิธีใช้ Facebook Fan Page เพื่อการประชาสัมพันธ์ และอีกหลากหลายกลยุทธ์การโฆษณาออนไลน์ เพื่อโปรโมตเว็บไซต์ให้เป็นที่รู้จักและทันสมัยตลอดเวลา ซึ่งจะช่วยให้ผลประกอบการของธุรกิจของคุณบรรลุตามเป้าหมาย ถ่ายทอดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน เข้าใจง่าย สำหรับผู้ที่สนใจการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ควรพลาด!

สารบัญ
1 ความรู้เบื้องต้นของการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
2 รูปแบบการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
3 อินเทอร์เน็ตกับการตลาด 
4 การค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ 
5 พฤติกรรมผู้บริโภค 
6 กลยุทธการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
7 จริยธรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ภาคผนวก ก พระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ภาคผนวก ข พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์


Price:  ฿175.00 

Share |


Click here to go back to the product category